Odzysk odpadów

» Oferta

Firma EPI zaprasza do współpracy i oferuje usługi odbioru oraz przyjęcia do odzysku niżej wymienionych rodzajów odpadów, wytwarzanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, drogowych, naprawczych i innych, o kodach:

 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
 • 17 01 02 Gruz ceglany.
 • ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki).
 • ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie.
 • 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03.
 • 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie).
 • 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 08.
 • ex 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - nie pochodzące z palenisk fluidalnych.
 • ex 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04).
 • ex 16 07 99 inne niewymienione odpady tj. ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom.
 • 17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07.

Dla odebranych odpadów posiadamy wymagane decyzje na odzysk określone przepisami oraz jesteśmy uprawnieni do przejęcia odpowiedzialności za wytworzone przez wytwórcę odpady. W ramach usług prowadzimy pełną dokumentację przejęcia odpadu - karty przekazania oraz zbiorcze zestawienie odpadów do odzysku, wymagane przepisami.

Zwracamy Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach, wytwarzającym odpady jest również wykonawca robót, świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia urządzeń, sprzątania i konserwacji. W związku z tym, wytwarzający zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności za odpad i przekazania do dalszego gospodarowania posiadaczom posiadającym stosowne zezwolenie. Nasza oferta i usługi spełniają wymagania w tym zakresie.

Oferujemy korzystne warunki współpracy; ceny uzależnione od ilości i czasu dostawy odpadów.

 • doradztwo_srodowiskowe_01
Copyright © 2012 Epi.czest.pl - kruszywa drogowe, łupek czerwony, kruszywa śląsk.
Znajdziesz nas w Google+

Realizacja: strony internetowe GRE.PL